Iolit

 

Iolit, eller Cordierit som mineraloger kallar det, är ett ädelstensmaterial som är känt för sin starka pleokroism. De mest eftertraktade stenarna har en fin blå färg men iolit får olika färg beroende på i vilken riktning man ser på stenen vilket är viktigt för sliparen att ta hänsyn till.

 

Iolit är ett ganska vanligt material men tillhör inte de mer kända ädelstenarna trots sina goda egenskaper.


Iolit får sin blå färg av järn. Färgen uppstår genom att järnjoner byter laddning med varandra, Fe2+ <> Fe3+. De två järnjonerna delar alltså en elektron som hoppar emellan dem vilket orsakar absorption av ljus vilket i sin tur gör att vi ser färg.
Den bruna färgen som är vanlig i iolit antas bero på små submikroskopiska inneslutningar av hematit och/eller magnetit, järn spelar alltså även här roll för färgen fast denna gång är det inte enstaka joner utan järn i form av olika mineral som är orsaken.

Cordierit / Iolit framställs även på konstgjord väg. Detta syntetiska material är gråaktigt men kan genom att kobolt, Co, tillförs bli blått. Detta sker genom att under själva processen som kräver bla värme så kristalliserar spinell på ytan.

Vattensafir och dikroit är andra namn som använts för Iolit. Iolit kan användas för att ta ut väderstreck och tros ha använts av vikingarna som en form av kompass.


Iolit kan ibland uppvisa kattögaeffekt och i mycket sällsynta fall även asterism (stjärneffekt)

Praseolit (ej att förväxla med kvartsvarianten Prasiolit) är ett äldre handelsnamn  på en pseudomorph efter iolit, ett annat mineral har alltså bildats och tagit form efter den förändrade iolitkristallen. Detta mineral heter Pinite. Pinite (eller Praseolit) har en ljus grön färg och är något mjukare och skörare än iolit.

Jan Asplund

Iolit är ett material som visar tydlig pleokroism, alltså att man ser olika färg beroende på från vilket håll man ser stenen. Denna egenskap används vid identifiering och med hjälp av ett dikroskop avläser man pleokroism i ädelstenar.
I Finland finns flera fina Iolitfyndigheter, här en stuff från Pyhäsalmi.
Transmissionsspektra för iolit.
I större förstoring ser man ganska ofta inneslutningar som ser ut att ha läckt gul färg i iolit. Detta beror på att inneslutningen är svagt radioaktiv och strålningen har under lång tid långsamt förstört den ordnade kristallstrukturen runt inneslutningen.